Mäntsälän valtuustossa pitämäni ryhmäpuheenvuoro 20.5.2024 liittyen kunnan 2023 tilinpäätökseen

SDP ryhmäpuheenvuoro 20.5.2024, tilinpäätös 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet, sekä kuntalaiset.

Tänään meillä on mahdollisuus tarkastella Mäntsälän kunnan tilinpäätöstä, joka tarjoaa meille arvokasta tietoa menneestä vuodesta ja suuntaa tulevaan. On tärkeää, että pysähdymme ja arvioimme saavutuksiamme ja haasteitamme rehellisesti ja avoimesti.

Viime vuoden tilikauden tulos oli 5,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos oli muutettua talousarviota 0,7 milj. euroa parempi. Positiivisen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikutti mm positiivinen verotulokertymä ja se, että sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Tilinpäätöksemme osoittaa, että olemme onnistuneet monessa suhteessa. Taloutemme on säilynyt vakaana ja olemme pystyneet rahoittamaan merkittäviä investointeja, jotka parantavat kuntalaisten elämänlaatua. Esimerkiksi koulutukseen ja kuntakekniikkaan tehdyt panostukset ovat osoitus siitä, että Mäntsälä panostaa tulevaisuuteen ja haluaa tarjota asukkailleen parhaat mahdolliset olosuhteet. Viime vuoden aikana valmistui mm. Koskenrannan päiväkoti Amanda.

Kunnan toimialat pysyivät sangen hyvin budjetissa, joten voidaan todeta että oma toiminta tuki hyvän tilinpäätöksen muodostumista. Lisäksi kunnan lainakantaa pystyttiin pienentämään.

Investointimenot alittivat talousarvion noin miljoonalla eurolla ja investoinnit pystyttiin rahoittamaan kokonaan tulorahoituksella, mikä on erittäin hyvä asia.

Kuitenkaan kaikki ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Tilinpäätös tuo esiin myös haasteita, joita emme voi sivuuttaa.

Kunta tuki Nivosta, sillä tilikaudella ei peritty kunnan konserniyhtiö Nivos Oy:ltä pääomalainan korkoa 1,6 milj. Euroa.
Nivoksen ja myös Jäähallin tilanne on annetuista tuista huolimatta edelleen erittäin haastava johtuen mm. yhtiöiden suuresta velkamäärästä ja korkokuluista – yhtiöiden talouden hallintaan tulee kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota. Jäähallin markkinointi ja käyttöasteen nostaminen vaatii toimia ja kannattavuuden parantamiseksi tulee toimintaan hakea uusia keinoja. Kunnanhallitus on kuullut jäähallin edustajia kuluneen vuoden aikana useampaankin otteeseen ja edellyttää yhtiöltä tiukkoja toimia talouden tasapainottamiseksi.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten voimme paremmin hyödyntää kuntamme resursseja, houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä sekä kehittää uusia tulonlähteitä. Tämä on elintärkeää, jotta voimme jatkossakin tarjota laadukkaita palveluja ja ylläpitää infrastruktuuriamme ilman, että rasitamme asukkaitamme liiallisilla veronkorotuksilla.
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota kunnan asukaslukuun. Kunnan asukasmäärä ei ole kasvanut toivotusti. Vaikka kunnan asukasmäärä on kasvanut, olemme jääneet väestönkasvun tavoitteestamme – tästä syystä meidän tulee edelleen panostaa erityisesti kunnan vetovoimaan ja pitovoimaan.

SDP ryhmä kannattaa esityksen mukaisesti 5 miljoonan euron investointivarauksen tekemistä tilikauden tuloksesta vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen. Tällä nyt tehtävällä varausten lisäyksellä Vesiliikuntakeskuksen rakentamisen investointivaraukset kasvavat yhteensä 14 miljoonaan, joka on jo sangen kohtuullinen summa. Uimahalli on tärkeä hanke kuntalaisille ja velvollisuutemme päättäjinä on edistää hankkeen toteutumista lukuisten kuntalaisilta saatujen palautteiden mukaisesti.

Kuluvan vuoden 2024 talous on ennusteiden mukaan kireämpi ja tiukentuva kuntatalous haastaa meitä miettimään tarkalla seulalla sekä perustoimintaa että hankkeitamme. Tämän vuoden tulosennusteet osoittavat, että meidän tulee edelleen kehittää kunnan tytäryhtiöiden toimintaa sekä talouden suunnittelu- ja seurantaprosessejamme, jotta voimme välttää ikäviä yllätyksia ja ongelmia tulevaisuudessa.

Vaikka haasteita riittää, haluan korostaa, että nämä eivät ole esteitä vaan mahdollisuuksia. Tilinpäätös on kuin kartta, joka näyttää meille, missä olemme olleet ja minne meidän tulisi seuraavaksi mennä. Onnistumiset antavat meille voimaa jatkaa ja kehittää kuntaamme entistä paremmaksi, ja haasteet puolestaan opettavat meille arvokkaita oppitunteja, joista voimme oppia.

Haasteista huolimatta olemme kuulleet myös positiivisia uutisia, jotka vahvistavat uskoa Mäntsälän positiiviseen tulevaisuuteen – MC Donalds on tulossa Mäntsälään ja toivottavasti myös uudet datakeskushankkeet etenevät Kapulin alueella.
Tulevan Mitä Ihmettä -tapahtuman kaltaiset tapahtumat lisäävät positiivisella tavalla Mäntsälän tunnettuutta yli kuntarajojen. Tapahtumat lisäävät myös asukkaiden viihtyisyttä – tällaisia tapahtumia tarvitsemme enemmän.  

Mennyt vuosi on ollut tärkeä osa Mäntsälän matkaa, ja meillä on kaikki edellytykset tehdä tulevasta vuodesta vieläkin parempi. Yhdessä voimme varmistaa, että Mäntsälä pysyy elinvoimaisena, innovatiivisena ja kestävänä kuntana, jossa jokaisella asukkaalla on mahdollisuus menestyä ja voida hyvin.
Kunnan vapaiden tonttien varanto ja kaavoitus vaikuttaa suuresti vetovoimaamme – tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkossakin.
Lisäksi on tärkeä valmistautua ajoissa tulevaan TE-uudistukseen, jossa TE palvelut tulevat siirtymään kuntien hoidettaviksi, jotta työllisyys säilyisi mahdollisimman hyvänä kunnassamme. Vaikka sotepalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäviksi tulee kunnan toimia aktiivisessa yhteistyössä Keusoten kanssa ja pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan palveluiden laatuun ja lähipalveluiden säilymiseen kunnassa.

On tarpeen luoda toiminnoiltaan luontevasti yhteensopivia rakenteita, jotka vastaavat muuttuvaan ympäristöön ja ajan haasteisiin. On tärkeää että palvelumme ovat helposti saavutettavia ja laadukkaita. Palveluiden kehittämisessä tulee painottaa kuntalaisten näkökulmaa entistä enemmän sekä osallistaa kuntalaisia myös aiempaa enemmän mukaan päätöksentekoon. Toiveeni olisikin tuoda kuntalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin päätöksenteon keskeiseksi ohjenuoraksi.

Hyvät kuulijat, SDP ryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme ja haluaa olla rakentamassa Mäntsälän palveluita kohden strategiaan valittua päämäärää – kasvavaa ja kehittyvää parhaan arjen paikkakuntaa.

Kiitän teitä kaikkia sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Jatketaan työtä yhteisen hyvän eteen ja tehdään yhdessä Mäntsälästä entistä parempi paikka asua, työskennellä ja elää.

Lisäksi haluan erityisesti kiittää kunnan virkamiehiä ja työntekijäitä – teidän panoksenne ja sitoutumisenne ovat mahdollistaneet nämä saavutukset. Meidän tulee olla ylpeitä siitä, että olemme pystyneet toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti, vaikka taloudelliset realiteetit ovat usein haastavia.

SDP ryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä sen esitetyssä muodossa ja toivottaa samalla kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää sekä menestystä vuoden 2024 haasteiden ratkomiseen.

Kuljetaan eteenpäin katsoen yhteistä matkaa.
Maailma ei ole vielä valmis  – työ jatkuu.

Kiitos!

Mäntsälän valtuustossa 20.5.2024
Heli Hallikainen, Mäntsälän SDP valtuustoryhmän puheenjohtajaKommentit

Jätä kommentti