Mäntsälän valtuustossa pitämäni SDP:n ryhmäpuheenvuoro 13.11.2023, liittyen vuoden 2024 talousarvioon ja veroprosentteihin

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja läsnäolijat vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika kääntää katse kohti ensi vuoden haasteita.

Mäntsälän talous on edelleen tiukassa ja konsernivelkaakin on riittämiin, mutta tilanteemme ei ole suinkaan toivoton ja kehyskuntien joukkossa meillä on kaikki edellytykset menestyä sekä edelleen kehittyä.

Olemme käyneet keskusteluja taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä – niihin peilaten ensi vuoden talousarvioehdotus on tänään käsiteltävänämme.
Kun valmistelimme tämän kuluneen vuoden 2023 talousarviota olivat lautakunnat viime vuonna melko maltillisia esityksissään eikä talousarvion jatkokäsittelyssä jouduttu viime vuonna suuriin karsintoihin. Tänä vuonna lautakuntien ehdotukset olivat hieman suuremmalla budjetilla laadittuja ja sen myötä kunnanjohtajan esityksessä on muutamiin kohtiin tehty muutoksia lautakuntien ehdotuksiin nähden.
Kaiken kaikkiaan talouden neuvottelut sujuivat meillä kuitenkin tänäkin vuonna hyvässä yhteisymmärryksessä eikä vuoden taloussuunnitelmaan tehty kunnanhallituksessa suuria muutoksia.
Pieniä muutoksia kuitenkin tehtiin. Tervehdin lämmöllä kunnanhallituksessa talousarvion pohjaesitykseen lisättyä nuorisovaltuuston aloitteen johdosta selvitettyä lukion aamupala/välipala -kokeilun määrärahaa sekä nuorisotoimen lisäresurssia, jota tullaan painottamaan ilta- ja viikonlopputyöhön sekä nuoten pariin jalkautuvaan nuorisotyöhön.
Nuorten pahoinvointi, syrjäytyminen ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet – siksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan asiaan ja lisätä resursseja ehkäiseviin toimiin ja nuorisotyöhön.
Nuorissa on tulevaisuutemme – on tärkeää tehdä myös tekoja eikä ainoastaan puhua kauniita sanoja. Talousarvioesityksen nuorisotoimen rersussin lisäys on konkreettinen toimi, jolla osoitetaan että välitämme nuorista ja haluamme myös tehdä töitä nuorten hyvinvoinnin eteen. Kiitän omasta puolestani yhteistyötä kaikkia jäseniä kunnanhallituksessa läpi puoluerajojen siitä, että esitykseni nuorisotoimen lisäresurssista sai laajaa kannatusta ja merkittiin talousarvioon lopulta yksimielisesti – tämä osoittaa että me kaikki haluamme seisoa yhteisesti nuorten tukena.

Mäntsälän päätöksentekoa on haluttu viedä uuden strategiamme mukaisesti kohti avoimempaa päätöksentekoa. On tärkää osallistaa kuntalaisia erilaisin asukaskyselyin. Kuntalaisten äänen ja tahtotilan tulee vaikuttaa voimakkaammin siihen, mitä Mäntsälässä tehdään ja miten yhteisiä varojamme käytetään. Tähän liittyen on ollut ilo seurata pitkin vuotta järjestettyjä kuntalaisiltoja, joissa on mahdollista tulla kuulemaan ja keskustelemaan kunnan ajankohtaisista asioista, kaavoituksesta sekä tulevista hankkeistamme. Me päättäjät olemme täällä kansan antamalla mandaatilla ja siksi on tärkeää että kuulemme kuntalaisia päättäessämme palveluista ja investoinneista, jotka talousarvioon kulloisestikin sisällytetään. Palveluiden kehittämisessä tulee painottaa kuntalaisten näkökulmaa entistä enemmän sekä osallistaa kuntalaisia myös aiempaa enemmän mukaan päätöksentekoon. Toiveeni olisikin tuoda kuntalaisten ääni paremmin kuuluviin päätöksenteon keskeiseksi ohjenuoraksi.

Ensi vuoden talousarvioon on sisällytetty mm. vanhan lahdentien eli MT 140 keskisaarekkeen uusimisen jatkaminen sekä peräti kahden leikkipuiston kunnostaminen. Huolehtimalla ympäristömme viihtyisyydestä lisäämme kunnan vetovoimaa ja houkuttelemme myös lisää muuttajia Mäntsälään. Ensi vuoden talouden ennusteisiin sisältyy edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Globaali tilanne on muuttunut epävarmemmaksi ja sen myötä talouteen kohdistuu menopaineita kohonneen kustannustason myötä. Myöskään korona-virus ei ole täysin vieläkään hellittänyt. Kuntatalouden liikkumavara ja kunnan verotulokertymä on aiempaa pienempi sote- ja pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueille. Toisaalta taloutemme on tietyllä tavalla kuitenkin aiempaa ennustettavampaa sillä enää ei talouteemme tupsahtele ennakoimattomia yllätyksellisiä Keusoten menoja – näitä en kyllä jää kaipaamaan.
Kunnan rooli ja tehtävä painottuu nyt erityisesti ennalta ehkäisevään hyvinvoinnin edistämiseen sote-palveluiden siirryttyä sotealueelle. On tärkeää ylläpitää ja parantaa kuntalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyisyyteen liittyviä palveluita – liikunnan, kulttuuripalveluiden muidenkin kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien toimintojen osuus korostuu.
Hyvät peruspalvelut ovat hyvinvointimme kivijalka – koulutus, varhaiskasvatus ja perheiden palvelut ovat tässä keskeisessä roolissa. Kunnan talousarvio sisältääkin lapsiperheiden kodinhoidon kuntalisän, joka omalta osaltaa lisää perheiden valinnanmahdollisuutta lastenhoidon järjestämisessä.
Perheillä on erilaisia lähtökohtia – siksi on oltava erilaisia vaihtoehtoja arjen asioiden ratkaisuihin.

Vuonna 2023 kunnan oma toiminta on pysynyt sangen hyvin budjetissa – toisin on kuitenkin tytäryhtiöidemme laita.
Vuoden talouden seurantaa onkin viitoittanut kunnan tytäryhtiöiden kuuleminen pitkin vuotta kunnanhallituksessa vuoron perään sekä tytäryhtiöiden taloudellinen tukeminen. Kunnanhallituksen omistajanohjauksen rooli on korostunut tytäryhtiöiden taloudellisten haasteiden myötä.
Nivos on luopunut osasta kannattamattomia liiketoimiaan pyrkien tervehdyttämään talouttaan, mutta yhtiö on edelleen raskaasti velkainen, joten ensi vuoden talosarvioon sisältyy vain puolet sopimuksen edellyttämästä kunnalle maksettavasta pääomalainan korosta eli 0,8 miljoonaa – Nivos ei siten ensi vuonnakaan pysty maksamaan kunnalle sopimuksenmukaista 1,6 miljoonan korkotuottoa – tämä korkotuoton menetys on täten pois kunnan muiden palveluiden rahoituksesta. Myös jäähallin tilanne on hankala – jäähallia tuetaan mm. ostamalla jäävuoroja ja mainostilaa hallista. Nähtäväksi jää riittääkö talousarvioon varatut tuet jäähallin talouden turvaamiseen ensi vuonna vai tarvitaanko lisätoimia.

Mäntsälän Kotien tulos on ollut kohtuullinen, mutta yhtiöllä on paljon velkaa. Lisäksi rakennuksissa on korjausvelkaa, jonka kiinni kurominen vaatii panostuksia. Kunnanhallitus on edellyttänyt myös Mäntsälän kodeilta tiukkaa taloudenpitoa. Yhtiössä tulisikin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin.

Kaavoitukseen ja kunnan elinvoimaisuuteen on tärkeää panostaa. Tänä vuonna olemme myöntäneet lisätalousarviossa lisärahaa maanostoon – ensi vuonnakin on tärkeää panostaa maanhankintaan, jotta voimme turvata riittävän tonttivarannon tulevaisuudessa tänne sijoittuvien yritysten ja asukkaiden tarpeisiin.

Ensi vuoden aikana valmistaudutaan mm. tulevaan TE-uudistukseen, jossa TE palvelut tulevat siirtymään kuntien hoidettaviksi. Muutos on iso ja sen myötä kunnan rooli työllisyyden edistämisessä tulee kasvamaan entisestään. On tärkeää pyrkiä lisäämään työpaikkaomavaraisuuttamme ja tukea uusien yritysten sijoittumista Mäntsälään. Kuntalaisten on oikeus odottaa toimivia ja hyvin järjestettyjä TE-palveluita – tässä onnistuminen on keskeinen asia myös Mäntsälän menestykselle jatkossa.

Hyvät kuulijat – Mäntsälässä on monta positiivista asiaa ja näen meillä hyvät onnistumisen mahdollisuudet tulevina vuosina.

SDP ryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme ja haluaa olla rakentamassa Mäntsälän palveluita kohden strategiaan valittua päämäärää – kasvavaa ja kehittyvää parhaan arjen paikkakuntaa.


SDP ryhmä haluaa kiittää kaikkia viranhaltijoita hyvästä talousarvion valmistelusta sekä muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä talousarvioprosessin aikana. Ryhmämme kannattaa ensi vuoden talousarvion hyväksymistä sen esitetyssä muodossa.

Tasaisella verotulokertymällä mahdollistamme laadukkaiden palveluiden tuottamisen kuntalaisille. Veroprosenttien esityksessä on ensi vuoden tuloveroprosenttiamme hieman pyöristetty alas päin ja kiinteistöveroprosentit säilytetty nykyisellä tasollaan – SDP ryhmä kannattaa myös veroprosentteja esitetyssä muodossaan.


Hyvällä yhteistyöllä lujasti töitä tehden voimme yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta kuntaamme – tätä työtä teemme jatkossakin täydellä sydämellämme.


Mäntsälän valtuustossa 13.11.2023
Heli Hallikainen, Mäntsälän SDP valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kommentit

Jätä kommentti