Mäntsälän valtuustossa pitämäni SDP:n ryhmäpuheenvuoro 22.5.2023, liittyen vuoden 2022 tilinpäätökseen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja läsnäolijat elämme haasteellisia ja historiallisiakin aikoja. Vuosi 2022 toi muutoksia ja lisää muutoksia tuo tämäkin vuosi varmasti tullessaan.

Hyvät kuulijat – mietin tätä kirjoittaessani, mitä haluaisin sanoa näin edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua – tuntuu että moni asia on mennyt eteenpäin, mutta tuskastuttavan hitaasti. Hiljattain tehdyssä kuntalaiskyselyssä nousivat jälleen samat asiat ja toiveet kuntalaisilta, kuin aiemmissakin kyselyissä – mm. turvallisuus, heikot joukkoliikenneyhteydet ja uimahallin puute – mietin, mitä näille kuntalaisten pitkäaikaisille toiveille onnituimme tekemään viime vuoden aikana ja mitä jäi vielä tehtäväksi? Joudun toteamaan, että tässäkin hetkessä maailmame ei ole vielä valmis ja työsarkaa riittää.

Kuluneen vuoden 2022 talouden ennusteisiin sisältyi poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan ja sen myötä energiakriisi on lisännyt menopaineita kohonneen kustannustason myötä. Myöskään korona-virus ei ole täysin hellittänyt. Kuntatalouden osalta epävarmuutta on liittynyt lisäksi sote- ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille.

Vuonna 2022 kunnan oma toiminta pysyi sangen hyvin budjetissa ja valtion Keusotelle antamien koronakorvausten myötä kuluneen vuoden tilinpäätöksemme kääntyikin lopulta haastavista taloustilanteista huolimatta positiiviseksi – kerrankin Keusote yllätti meidät hyvällä tavalla. Sosiaali- ja terveystoimen menot alittivat muutetun talousarvion 3,2 milj. eurolla.
Mäntsälän viime vuoden vuosikatteen kohentumisen taustalla on lisäksi myös ennakoitua parempi verotulokertymä.

Tilikauden n. 3,8 miljoonan euron ylijäämäisestä tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseen n. 30 000 euroa ja varausten lisäyksenä 3 miljoonan euron investointivaraus vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen sekä tilikauden loppu ylijäämä kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi.

SDP ryhmä kannattaa lämpimästi investointivarauksen tekemistä Vesiliikuntakeskuksen hankkeelle, sillä uimahalli on tärkeä hanke kuntalaisille ja velvollisuutemme päättäjinä on edistää hankkeen toteutumista lukuisten kuntalaisilta saatujen palautteiden mukaisesti.

Hyvät kuulijat, voimme todeta, että vaikka viime vuoden tulos oli odotettua positiivisempi, riittää taloudessamme silti haasteita kosolti työstettäväksi tulevillekin vuosille.

Vuonna 2022 kuntakonsernin lainakanta pieneni hieman ollen tilinpäätöshetkellä 189,6 milj. Joten lainakanta väheni edelliseen vuoteen 194 euroa/asukas. Suunta on tässä positiivinen, mutta töitä lainakannan pienentämisen eteen tulee jatkaa tulevinakin vuosina.

Kunnan hyvästä tuloksesta huolimatta kuntakonsernin taloudellinen tilannekuva heikkeni viime tilikaudella. Konserniyhtiöistä Mäntsälän Jäähalli Oy ja Nivos Oy tekivät alijäämäiset tilinpäätökset ja kuntakonsernin tilikauden alijäämä olikin siten 0,6 milj. euroa.

Nivoksen tilanteeseen on vaikuttanut mm. Ukrainan sota, energiakriisi ja Fennovoiman alaskirjaus. Viime vuoden osalta päätettiin jättää perimättä kunnalle 1,6 milj pääomalainan korot, koska yhtiön tulos ei olisi tätä mahdollistanut. Kunnanhallitus onkin omistajaohjauksena edellyttänyt yhtiöltä tuloksen parantamisen toimia. Nivos luopuikin mm. sähkön myymisestä keskittyen ydinliiketoimintaansa verkkoyhtiönä.

Mäntsälän Kotien viime vuoden tulos on kohtuullinen, mutta yhtiöllä on paljon velkaa. Lisäksi rakennuksissa on korjausvelkaa, jonka kiinni kurominen vaatii panostuksia. Kunnanhallitus on edellyttänyt myös Mäntsälän kodeilta tiukkaa taloudenpitoa. Yhtiössä tulisikin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin. Jäähalli on ollut vaikeuksissa koronan seurauksena – harrastajamäärät ovat laskeneet eikä jääajan myynti ole toteutunut suunnitellusti. Yhtiötä rasittaa toisen kaukalon uudisrakennuksen kustannukset – tuloja ei ole kertynyt hankesuunnitelmassa ennakoidun mukaisesti ja jäävuorojen myynnin lisäksi mm. tilavuokrissa ja mainostuloissa on jääty tavoitteesta. Kunnanhallitus on kuullut jäähallin edustajia useampaankin otteeseen ja edellyttää yhtiöltä tiukkoja toimia talouden tasapainottamiseksi. Yhtiön tulisi panostaa nyt etenkin markkinointiin, jotta jääajan myyntiä saataisiin lisättyä ja tulosta parannettua.

Viime vuoden aikana kiinnitettiin paljon huomiota kunnan uuden strategian mukaisiin toimiin ja erityisesti myös kaavoitukseen ja kunnan elinvoimaisuuteen. Vahva tavoitteemme on houkutella tänne uusia yrityksiä ja asukkaita sekä toki lisätä samalla vetovoiman ohella myös kunnan pitovoimatekijöitä.

Kunnan vapaiden tonttien varanto ja kaavoitus vaikuttaa suuresti vetovoimaamme. Kuluneena vuotena siirryimmekin koko kunnan yleiskaavan tekemisestä strategisen yleiskaavan laatimiseen. Mäntsälän tonttivaranto tulee turvata niin yritystonttien kuin omakotitonttienkin osalta, jotta voimme houkutella tänne uusia yrityksiä ja asukkaita.

Viime vuonna kunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaja vaihdettiin Sarastiasta Provinciaksi, koska Sarastian palvelun laadussa oli haasteita. Lisäksi uudistimme kunnan hallintoa ja päivitimme kunnan hallintosääntöä. Maaseututoimi sekä elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut siirrettiin hallintopalveluiden toimialueelle. Muutoksilla valmistaudutaan mm. tulevaan TE-uudistukseen, jossa TE palvelut tulevat siirtymään kuntien hoidettaviksi. Lisäksi hallintosäännössä Kansalaisopisto-ja kirjastopalveluiden päätöksenteko siirrettiin hyvinvointilautakunnalle.

Hyvät kuulija, jotta voimme jatkossakin tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille on organisaatiotamme tulevinakin vuosina edelleen kehittävä siten, että hallintomme on mahdollisimman tehokasta ja toimivaa. On tarpeen luoda toiminnoiltaan luontevasti yhteensopivia rakenteita, jotka vastaavat muuttuvaan ympäristöön ja ajan haasteisiin. Karsikaamme byrokratiaa ja toimikaamme mahdollisimman joustavasti. On tärkeää että palvelumme ovat helposti saavutettavia ja kuntalaiset saisivat mahdollisimman paljon palveluita yhden luukun periaattella helposti. Palveluiden kehittämisessä tuleekin painottaa kuntalaisten näkökulmaa entistä enemmän sekä osallistaa kuntalaisia myös aiempaa enemmän mukaan päätöksentekoon. Toiveeni olisikin tuoda kuntalaisten ääni paremmin kuuluviin päätöksenteon keskeiseksi ohjenuoraksi.

Nyt, kun Sote asiat ovat siirtyneet kunnalta Keusotelle on tiedonkulku sotealueen ja kunnan välillä melkoinen haaste. Kuntalaisilta tulee meille päättäjille paljon palautetta mm. hoitoonpääsyn ja reseptien uusimisen hitaudesta sekä Keusoten puhelinpalveluiden toimimattomuudesta. Kuntalaisen arkeen nämä palvelut vaikuttavat oleellisesti päivittäin, siksi on tärkeää että me teemme Mäntsälässä omalta osaltamme kaikkemme tilanteen parantamiseksi.
Mäntsälälän hyvinvointilautakunnan roolia tilanteen seurannassa kunnan ja Keusoten välillä tulisikin tiivistää. Tavallinen kuntalainen kokee terveyspalveluiden puutteet ja ne vaikuttavat mäntsäläläisten arkeen sekä kunnan pitovoimaan. Onkin oleellisen tärkeää, että Mäntsälä on aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja että yhteistyötä sotealueen kanssa jatkossa parannetaan.

Vuoden 2022 aikana Mäntsälä onnistui hieman lisäämään asukaslukuaan ja yrityspuoleltakin kuulimme joitain hyviä uutisia. Todettakoon kuitenkin, että työpaikkaomavaraisuudessamme on yhä parantamisen varaa – tarvitsemme edelleen lisää työpaikkoja.
Tutkitusti Mäntsälään muutetaan edullisen asumisen perässä, mutta monesti pitovoimamme ei riitä pitämään ja juurruttamaan asukkaita. Meiltä muutetaan pois mm. opiskeluiden, työpaikkojen, laajemman palvelutarjonnan sekä toimivamman joukkoliikenneyhteyden vuoksi – näihin seikkoihin ja konkreettisiin toimiin pitovoiman lisäämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota Mäntsälän menestyksen takaamiseksi.

Hyvät kuulijat, SDP ryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme ja haluaa olla rakentamassa Mäntsälän palveluita kohden strategiaan valittua päämäärää – kasvavaa ja kehittyvää parhaan arjen paikkakuntaa.

Olen iloinen siitä, että meillä on paljon myös hyviä positiivisia asioita kunnassamme. Kuluneen vuoden hyvä yhteistyö kunnan virkahenkilöiden ja luottamushenkilöiden kesken on luonut pohjaa positiiviselle kehitykselle.
Meillä on toteutunut monia hyviä hankkeita, kuten Ehnroosin koulun ja päiväkoti Amandan valmistuminen. Hyvin sujuvalla yhteistyöllä on hyvä jatkaa Mäntsälän asioiden ja tulevienkin hankkeiden edistämistä.

Hyvät kuulijat – Mäntsälässä on kaiken kaikkiaan hyvä draivi ja näen meillä monta onnistumisen mahdollisuutta tulevina vuosina.

Lujasti töitä tehden ja positiivisin mielin tulevaan katsoen SDP ryhmä haluaa kiittää kunnan virkamiehiä sekä työntekijöitä kuluneen vuoden hyvin tehdystä työstä.

SDP ryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä esitetyssä muodossa ja toivottaa samalla kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää sekä menestystä vuoden 2023 haasteiden ratkomiseen. Mäntsälän valtuustossa 22.5.2023


Heli Hallikainen, Mäntsälän SDP valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentit

Jätä kommentti